Zaman?n elemmas?z temiz???, beton yüzeylerin istenmeyen katmanlarla lekelenmesine illet olabilir. Y?k?m projeleri veya yenileme çk?z?l??malar? umumiyetle inatç?ç? betonun kald?r?lmas?n? gerektirir; bu manzarate bak?? korkutucu bir görevdir. Yaln?z art?k endi?elenmeyin in?aat cengâverlar?! Özkimsan Uran Kimyasallar?'n?n bileklü ürünü Beto… Read More


Yeni bir kellelang?c?n cazibesi – beddua?ap boya sökücünün sundu?u ?ey budur. çark?t boya, vernik veya leke katmanlar?n? s?y?rarak alttaki beddua?su?n do?al güzelli?ini ortaya ç?karman?za olanak tan?yan bileklü bir ta??tt?r. Ancak önemli güç, sorumlulu?u (ve az?c?k bilgiyi!) birlikte getirir. Bu kapsaml? k?lavuz, ilenme?ap boya söküc… Read More


Yeni bir temellang?c?n cazibesi – ilenme?ap boya sökücünün sundu?u ?ey budur. önceki boya, vernik yahut leke katmanlar?n? s?y?rarak alttaki ah?ab?n saf güzelli?ini ortaya ç?karman?za olanak tan?yan zorluklalü bir ta??tt?r. Ancak balaban güç, sorumlulu?u (ve bir zaman bilgiyi!) yan?nda getirir. Bu kapsaml? k?lavuz, ilenme?ap boya söküc… Read More